ارتباط با ما

ضروری
ضروری
ضروری
مقادیر الکترونگاتیوی در یک گروه از عناصر از بالا به پایین کاهش یا افزایش می یابند؟ ( کاهش )
ضروری
ضروری
بالا