یک برنامه در لینوکس کی اجرا شده است؟

  1. ROOT1

    یک برنامه در لینوکس کی اجرا شده است؟

    کامپیوتر کی روشن شده است؟ sudo ps -eF | head ستون STIME تاریخ یا زمان را نشان میدهد. همچنین برای اینکه بفهمید که یک برنامه اجرا شده است مثلا میخواهم بدانم کی firefox اجرا شده است؟ یا pppd کی اجرا شده است؟ sudo ps -eF | grep pppd sudo ps -eF | grep firefox
بالا