افزایش رم سرور مجازی بدون خاموش کردن سرور vmware esxi

  1. ROOT1

    افزایش رم سرور مجازی بدون خاموش کردن سرور - VMWare ESXi

    ابتدا سرور مجازی را خاموش کنید. از Edit Settings تب Options قسمت Memory/CPU Hotplug مقدار Memory Hot Add را Enable کنید ...
  2. ROOT1

    افزایش رم سرور مجازی بدون خاموش کردن سرور - VMWare ESXi

    ابتدا سرور مجازی را خاموش کنید. از Edit Settings تب Options قسمت Memory/CPU Hotplug مقدار Memory Hot Add را Enable کنید ...
بالا