ایجاد متن و رشته های چند سطری

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,ایجاد متن و رشته های چند سطری

    ایجاد متن و رشته های چند سطری 1 2 3 string myString1 = "This is the first line of my string.\n" + "This is the second line of my string.\n" + "This is the third line of the string.\n"; یا : 1 2 3 string myString2 = @"This is the...
بالا