امن و یا خصوصی کردن php.ini

  1. ROOT1

    امن و یا خصوصی کردن php.ini

    داخل ssh بزنید nano /usr/local/apache/conf/includes/pre_main_global.conf سپس این چند خط رو به محتویات این فایل اضافه کنید کد HTML: <IfModule mod_suphp.c> <Location /> suPHP_ConfigPath /usr/local/lib/ </Location> </IfModule> بعد هم این دستور رو داخل ssh وارد کنید nano...
  2. ROOT1

    امن و یا خصوصی کردن php.ini

    با سلام داخل ssh بزنید nano /usr/local/apache/conf/includes/pre_main_global.conf سپس این چند خط رو به محتویات این فایل اضافه کنید کد HTML: <IfModule mod_suphp.c> <Location /> suPHP_ConfigPath /usr/local/lib/ </Location> </IfModule> بعد هم این دستور رو داخل ssh وارد کنید nano...
بالا