انواع قرارگیری و موقعیتهای عناصر صفحه وب در css

  1. ROOT1

    انواع قرارگیری و موقعیتهای عناصر صفحه وب در css

    انواع قرارگیری و موقعیتهای عناصر صفحه وب در CSS در یک صفحه وب، تمامی اجزاء و عناصری که در صفحه مشاهده میکنید مثل عکسها، پاراگرافها و به طور کلی تمامی تگ های HTML استفاده شده دز صفحه، نسبت به هم در جاهای خود قرار گرفته اند. اما این مکانها برای این عناصر چگونه تعیین میشوند؟ در CSS یک خاصیت...
بالا