اصطلاح شناسی (دیکشنری شبکه به زبان عامیانه) + wireless

  1. ROOT1

    اصطلاح شناسی (دیکشنری شبکه به زبان عامیانه) + wireless

    Terminology شبکه: از به هم پیوستن چند کامپیوتر به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها یک شبکه تشکیل می گردد. Lan: به شبکه محلی که در آن کامپیوتر ها نزدیک به هم بوده و ارتباط آنها از طریق Hub ،Switch و یا Wireless باشد اطلاق می شود. Intranet و Internet: منظور از اینترانت همان شبکه جهانی اینترنت...
بالا