اتصال میکروتیک به ibsng

  1. ROOT1

    اتصال میکروتیک به IBSng

    اتصال میکروتیک به IBSng مراحل زیر را برای میکروتیم انجام دهید : PPP > Secrets > PPP Authntication & Accunting تیک Use Radius و Accunting رو بزنید : Interim Update : 00:01:00 Radius > add Radius ppp ro bezanid Addresss = ip IBSng secret =123456 Timeout = 5000 ——————– اتصال...
بالا