اعتبار سنجی آدرسهای ایمیل به کمک عبارات منظم

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,اعتبار سنجی آدرسهای ایمیل به کمک عبارات منظم

    کار کردن با انواع داده ها,اعتبار سنجی آدرسهای ایمیل به کمک عبارات منظم اعتبار سنجی آدرسهای ایمیل به کمک عبارات منظم 1 using System.Text.RegularExpressions; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 public bool TestEmailRegex(string emailAddress) {...
بالا