بدست آوردن مقدار یک enum از رشته متنی متناظر با آن

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,بدست آوردن مقدار یک Enum از رشته متنی متناظر با آن

    کار کردن با انواع داده ها,بدست آوردن مقدار یک Enum از رشته متنی متناظر با آن بدست آوردن مقدار یک Enum از رشته متنی متناظر با آن 1 2 3 4 5 6 public static T StringToEnum<T>(string name) { return (T)Enum.Parse(typeof(T), name); } مثال -...
بالا