بدست آوردن مقدار یک enum از عدد متناظر آن

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,بدست آوردن مقدار یک Enum از عدد متناظر آن

    کار کردن با انواع داده ها,بدست آوردن مقدار یک Enum از عدد متناظر آن بدست آوردن مقدار یک Enum از عدد متناظر آن 1 2 3 4 5 6 7 public T NumToEnum<T>(int number) { return (T)Enum.ToObject(typeof(T), number); } مثال - با فرض داشتن : 1 2 3...
بالا