بدست آوردن حروف تشکیل دهنده ی یک رشته

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,بدست آوردن حروف تشکیل دهنده ی یک رشته

    کار کردن با انواع داده ها,بدست آوردن حروف تشکیل دهنده ی یک رشته بدست آوردن حروف تشکیل دهنده ی یک رشته 1 2 3 string testStr = "Sinpin"; foreach (char c in testStr) MessageBox.Show(c.ToString()); 1 2 3 string testStr = "Sinpin"; for...
بالا