بررسی opensuse 12.1

  1. ROOT1

    بررسی OpenSUSE 12.1

    اوپن*سوزه توزیعی از گنو/لینوکس است که توسط شرکت ناول پشتیبانی می*شد. طی ماه*های گذشته این توزیع فراز و نشیب و ابهام*های فراوانی را بدلیل تصمیم*گیری*های ناول طی کرده است؛ اقداماتی نظیر بستن قرارداد با مایکروسافت و در نهایت خریده شدن توسط کنسرسیوم مشترک اتچمیت و مایکروسافت! مجموعه این فراز و...
بالا