به دست آوردن تعداد خطوط متن در یک textbox

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,به دست آوردن تعداد خطوط متن در یک textBox

    کار کردن با انواع داده ها,به دست آوردن تعداد خطوط متن در یک textBox به دست آوردن تعداد خطوط متن در یک textBox API مربوطه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = false)] static extern IntPtr...
بالا