به توان رساندن و جذر گرفتن

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,به توان رساندن و جذر گرفتن

    به توان رساندن و جذر گرفتن 1 2 double i = Math.Pow(4, 2); // = 16; double j = Math.Pow(4, .5); // = 2; پارامتر اول : عدد دلخواه پارامتر دوم : توان عدد (از اعداد بین 0 تا 1 برای جذر گرفتن استفاده کنید)
بالا