دایرکتوری ها directories

  1. ROOT1

    حل تمرین های نمونه با پایتون python, دایرکتوری ها Directories

    Introduction #----------------------------- entry = os.stat("/usr/bin/vi") #----------------------------- entry = os.stat("/usr/bin") #----------------------------- entry = os.stat(INFILE.name) #----------------------------- entry = os.stat("/usr/bin/vi") ctime = entry.st_ino size =...
بالا