در مورد effective isotropic radiated power صحبت

  1. ROOT1

    در مورد Effective Isotropic Radiated Power صحبت

    Effective Isotropic Radiated Power : به معنی قدرت سیگنال ارسالی (ویا به عبارتی همگرایی قدرت تابش موثر) میباشد و با اختصار EIRP مطرح می شود. با اینکه این مقدار در ریسیور سیگنال به وضوع قابل رصد می باشد اما ارتباط مستقیمی با فرستنده آن دارد. که در آن نقش انتن و رادیو به عنوان تقویت کننده و...
بالا