دسترسی به پارتیشن lvm در ubuntu

  1. ROOT1

    دسترسی به پارتیشن lvm در ubuntu

    دستورات زیر را وارد کنید sudo apt-get install lvm2 sudo modprobe dm-mod sudo vgscan sudo vgchange -ay VolGroup00 sudo lvs sudo mkdir /mnt/fcroot sudo mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /mnt/fcroot -o ro,user ls /mnt/fcroot
بالا