دسترسی به perl

  1. ROOT1

    ایجاد برخی از محدودیت ها (افزایش امنیت),امن نمودن ln,دسترسی به perl قطع

    ایجاد برخی از محدودیت ها (افزایش امنیت),امن نمودن ln,دسترسی به perl قطع وارد SSH با کاربر ریشه شده و دستورات زیر را به ترتیب وارد نمایید: ۱- دسترسی به perl قطع شود و فقط کاربر ریشه به آن دسترسی داشته باشد کد PHP: [LEFT]cd /usr/bin[/LEFT] chmod 700 perl chown root:root perl 2- امن...
بالا