دستور ls

  1. ROOT1

    یه سری دستور لینوکس

    یه سری دستور لینوکس ls -l > lsoutput.txt$ این دستور، خروجی دستور ls را داخل فایلی به نام lsoutput.txt می ریزد. با عملگر> تقریبا همه خروجی ها را می توان منتقل کرد. و اگر فایل مقصد از قبل وجود داشته باشد، در این صورت فایل جدید جایگزین آن خواهد شد. برای این که...
بالا