دستورات bash - ابونتو

  1. ROOT1

    دستورات bash - ابونتو

    دستورات bash - ابونتو دستور شرح alias ایجاد کردن یک نام مستعار apropos جست و جوی صفحات راهنما (man -k) awk جست و جو و جایگزینی متن، طبقه بندی/تایید اعتبار/فهرست کردن بانک اطلاعاتی bash GNU Bourne-Again SHell...
بالا