encrypt کردن connectionstring ها موجود در فایل app.config

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,Encrypt کردن ConnectionString ها موجود در فایل app.Config

    کار کردن با انواع داده ها,Encrypt کردن ConnectionString ها موجود در فایل app.Config Encrypt کردن ConnectionString ها موجود در فایل app.Config برای Encrypt کردن قسمت ConnectionStrings فایل web.config یا app.Config از کد زیر استفاده می کنیم...
بالا