فرق workgroup و domain controler چیست؟

  1. ROOT1

    فرق workgroup و domain controler چیست؟

    با توجه به نحوه پیکربندی کامپیوترها در شبکه و نحوه دستیابی به اطلاعات ، شبکه ها را به دو گروه عمده تقسیم می شوند:ٌWorkgroupوDomain Workgroup: در شبکه های Workgroup،سرویس دهنده اختصاصی وجود نداشته و سلسله مراتبی در رابطه با کامپیوترها رعایت نمی گردد. تمام کامپیوترها معادل و همتراز می باشند...
بالا