گفت و گو با مخترع linux

  1. ROOT1

    گفت و گو با مخترع Linux

    گفت و گو با مخترع Linux توروالدز لينوس پا به دنيا ي خاكي نهاد كه بنيانگذار يك انقلاب باشد. پدر و مادر وي، از اعضاي اصلي دانشگاه Helsinki بودند. پدر او يكي از عضوهاي رسمي كمونيست بود كه براي انجام مطالعاتي، مدت يك سال به همراه خانواده*ي خود به مسكو سفر كرده و...
بالا