فعال کردن فایروال میکروتیک

  1. ROOT1

    انتی ویروس برای میکروتیک,فعال کردن فایروال میکروتیک

    انتی ویروس برای میکروتیک برای این کار فقط کدهای زیردر terminal وارد کنید : / ip firewall ****** add chain=virus protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment=”Drop Blaster Worm” disabled=no add chain=virus protocol=udp dst-port=135-139 action=drop comment=”Drop Messenger Worm”...
بالا