فعال کردن سرویسها در میکروتیک

  1. ROOT1

    فعال کردن سرویسها در میکروتیک

    فعال کردن سرویسها در میکروتیک برای این کار به قسمت : IP > services رفته و سرویس خود را غعال کنید
بالا