جلوگیری از استفاده از پروتکل های p2p در میکروتیک

  1. ROOT1

    جلوگیری از استفاده از پروتکل های p2p در میکروتیک

    جلوگیری از استفاده از پروتکل های p2p در میکروتیک در قسمت system > scripts این کد رو اضافه کنید : :local temp; :local temp2; :local temp3; :foreach i in=[/ip firewall connection find p2p!="none"] do={ :set temp3 [/ip firewall connection get $i src-address]; :set temp2 [:find $temp3...
بالا