جلوگیری از spam در میکروتیک

  1. ROOT1

    جلوگیری از spam در میکروتیک

    جلوگیری از spam در میکروتیک کد زیر رو در terminal وارد کنید : /ip firewall ****** add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 src-address-list=spammer action=drop comment=”BLOCK SPAMMERS OR INFECTED USERS” add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 connection-limit=30,32 limit=50,5...
بالا