مایمو

  1. ROOT1

    مایمو یا mimo چیست؟

    مایمو یا MIMO که عبارت اختصاری (Multiple Input - Multiple Output) چند ورودی - چند خروجی است، یک فناوری انتشار امواج (آنتن) برای سیستم*های مخابراتی بی*سیم است، بدین صورت که در هر دو طرف فرستنده و گیرنده از چند آنتن استفاده می*شود. سیگنال های ارسالی در انتهای مدار مخابراتی با هم ترکیب می*شوند...
بالا