مدیریت connection در لینوکس

  1. ROOT1

    مدیریت Connection در لینوکس

    در هنگام حملات به سرور شما می توانید از دستور زیر در SSH سرور خود برای نمایش تعداد Connection هایی که هر IP به خود اختصاصی داده است استفاده کنید . netstat -anp |grep ‘tcp\|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n و پس از آن IP هایی که بیشتر از ۳۰۰ Connection...
بالا