منابع مفید برای mysql

  1. ROOT1

    منابع مفید برای MySQL

    Interesting Things to Know about MySQL چند نکته مفید در مورد کار با MySQL http://souptonuts.sourceforge.net/readme_mysql.htm mysql performance blog mysql performance blog http://www.mysqlperformanceblog.com/category/tips/...
بالا