مقایسه پروتکل های pop3 و imap

  1. ROOT1

    مقایسه پروتکل های pop3 و imap

    مقايسه پروتکل*هاي POP3 و IMAP خاصيت POP3 IMAP قرارداد در کجا تعريف شد RFC 1939 RFC 2060 پورت TCP U110U U143U پست الکترونيک در کجا ذخيره مي*شود PC کاربر سرور پست الکترونيک در کجا خوانده مي*شود Offline Online زمان لازم براي اتصال کم زياد استفاده از منابع سرور حداقل زياد چندين صندوق...
بالا