آموزش کار با raw log manager

  1. ROOT1

    آموزش کار با Raw Log Manager

    ًُRaw Log Manager به شما امكان كنترل خواه نا خواه پاك شدن يا ذخيره شدن فايلهاي گزارشي در آخر هر ماه را مي دهد . چنانچه شما ذخيره شدن گزارشات خود را انتخاب نموده باشيد مي توانيد از Raw log manager براي ديدن گزارشات ذخيره شده استفاده كنيد...
بالا