آموزش جامع websitepanel (وب سایت پنل)

  1. ROOT1

    آموزش جامع websitepanel (وب سایت پنل)

    WebsitePanel Demo http://demo.websitepanel.net Username: demo_admin Password: password Username: demo_reseller Password: password Username: demo_user Password: password Username: demo_exchange Password: password ایجاد سرویس های جانبی هاستیگ در وب سایت پنل نحوی ایجاد نسخه پشتیبانی از...
بالا