آموزش نحوه nat کردن در لینوکس

  1. ROOT1

    آموزش نحوه nat کردن در لینوکس

    آموزش نحوه NAT کردن در لینوکس iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE ابتدا فایل زیر را با نام rc.Firewall در مسیر...
بالا