آموزش : شبکه های بی سیم wireless

  1. ROOT1

    آموزش : شبکه های بی سیم Wireless

    منبع : .OstadOnline استاندارد شبکه های محلی بی سیم در ماه ژوئن سال 1997 انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) استاندارد IEEE 802.11-1997 را به عنوان اولین استانداردِ شبکه*های محلی بی*سیم منتشر ساخت. این استاندارد در سال 1999 مجدداً بازنگری شد و نگارش روز آمد شده آن تحت عنوان IEEE 802.11-1999...
بالا