آموزش حذف آنتی ویروس clamav

  1. ROOT1

    آموزش حذف آنتی ویروس ClamAV

    آموزش حذف برای OS های مختلف : کد: # cd /etc کد: Debian: # dpkg --remove clamav* Redhat/Fedora: # yum remove clamav* Mandriva: # urpme clamav Gentoo: # emerge -C clamav FreeBSD?: # pkg_deinstall -f security/clamav* Slackware: # /etc/rc.d/rc.clamav stop; removepkg...
بالا