آموزشهای وایرلس (به زبان ساده) انواع انتن: آنتن های ساده

  1. ROOT1

    آموزشهای وایرلس (به زبان ساده) انواع انتن: آنتن های ساده:

    آموزشهای وایرلس (به زبان ساده) انواع انتن: آنتن های ساده: انواع انتن: آنتن های ساده: 1- دو قطبی کوچک (SMALL ELECTRICALLY) : آنتن دارای ابعادی کوچکتر از یک طول موج 2- دو قطبی نیم موج دارای ابعاد کمی کوچکتر از نیم طول موج 3- تک قطبیها (MONOPOLES) : یک دو قطبی که نقطه تغذیه مرکزیش به دو...
بالا