معرفي زبان برنامه نويسي ruby on rails

  1. ROOT1

    معرفي زبان برنامه نويسي Ruby on rails

    Ruby on rails زبان جديد است كه به طور مخفف RoR و يا فقط Rails مي گويند . اين زبان در واقع در برگرفته از يك زبان جديد به نام Ruby است . Ruby امكانات برنامه نويسي تحت وب ندارد و به همين دليل Ruby on rails از روي اين زبان و براي كار بر روي وب تهيه شده است . اين زبان به صورت اپن سورس...
بالا