nas چيست؟

  1. ROOT1

    Nas چيست؟

    NAS چيست؟ انباره (Storage) ذخيره*سازي متصل به شبكه (NAS) دستگاهي است كه به صورت اشتراكي در شبكه مورد استفاده قرار مي*گيرد. اين دستگاه، با استفاده از NFS (سيستم فايلي شبكه*اي مختص محيط*هاي يونيكسي)، CIFS (سيستم فايلي شبكه*اي مختص محيط*هاي ويندوزي)،FTP ،HTTP و ساير پروتكل*ها با اجزاي شبكه...
بالا