پنج اشتباه بزرگ که نباید در محیط مجازی مرتکب آنها شوید

  1. ROOT1

    پنج اشتباه بزرگ که هرگز نباید در محیط مجازی مرتکب آنها شوید!

    پنج اشتباه بزرگ که هرگز نباید در محیط مجازی مرتکب آنها شوید! هر آنچه که در محیط مجازی انجام می*دهید، می*نویسید و یا منتشر می*کنید می*تواند مدرک قابل استنادی باشد که در دادگاه بر علیه خودتان بکار گرفته شود. باور نمی*کنید؟ پس باید به حضورتان برسانیم که از سال ۲۰۱۰ تاکنون شواهد موجود در...
بالا