پنج روش برای مدیریت کردن یک سرور vmware esx

  1. ROOT1

    پنج روش برای مدیریت کردن یک سرور VMware ESX

    روش اول : دسترسی کنسول به Service Console روش دوم: SSH کردن به Service Console روش سوم :دسترسی وب از طریق (VMware Virtual Infrastructure (VI به ESX Server روش چهارم :استفاده از ( VMware Virtual Infrastructure Client (VI Client برای اتصال به Esx Server روش پنجم:استفاده از (...
بالا