نمایش یا حذف آخرین ip وارد شده به سرور لینوکس با ssh

  1. ROOT1

    نمایش یا حذف آخرین ip وارد شده به سرور لینوکس با ssh

    login as: root [email protected] password: Last login: Sun Sep 13 03:23:36 2009 from 94.78.152.89 [[email protected] ~]# تنظیم نمایش یا عدم نمایش آدرس IP آخرین کاربر وارد شده به سیستم از طریق SSH در فایل etc/ssh/sshd_config/ صورت می پذیرد ، برای این منظور فایل sshd_config را باز کرده و عبارت...
بالا