نصب دایرکت ادمین

  1. ROOT1

    آموزش نصب دایرکت ادمین directadmin

    برای نصب دایرکت ادمین به ترتیب دستورات زیر رو وارد کنید: کد: yum install gcc* -y کد: yum install flex -y کد: yum install make -y کد: wget http://www.directadmin.com/setup.sh کد: chmod 777 setup.sh کد: ./setup.sh بعد از اجرای دستور نصب، از شما Client ID...
  2. ROOT1

    نصب دایرکت ادمین,نصب directadmin

    نصب دایرکت ادمین : کد: nano ll.sh کد: #!/bin/bash wget http://www.directadmin.com/setup.sh yum -y install gcc* m4 flex nano make perl perl-libwww-perl quota autoconf sh setup.sh کد: CTRL + X ENTER کد: sh ll.sh خوب زمان نصب این دو را نیاز دارید : کد: Client ID...
بالا