نصب directadmin

  1. ROOT1

    نصب دایرکت ادمین,نصب directadmin

    نصب دایرکت ادمین : کد: nano ll.sh کد: #!/bin/bash wget http://www.directadmin.com/setup.sh yum -y install gcc* m4 flex nano make perl perl-libwww-perl quota autoconf sh setup.sh کد: CTRL + X ENTER کد: sh ll.sh خوب زمان نصب این دو را نیاز دارید : کد: Client ID...
بالا