نصب ibsng و خطای internal error

  1. ROOT1

    نصب IBSng و خطای Internal Error, Can't connect to IBS Core

    کد: service postgresql restart Selinux را disable کنید : کد: nano /etc/selinux/config و به این صورت ویرایش نمایید : کد: # This file controls the state of SELinux on the system. # SELINUX= can take one of these three values: # enforcing - SELinux security policy is enforced. #...
  2. ROOT1

    نصب IBSng و خطای Internal Error, Can't connect to IBS Core

    کد: service postgresql restart Selinux را disable کنید : کد: nano /etc/selinux/config و به این صورت ویرایش نمایید : کد: This file controls the state of SELinux on the system SELINUX= can take one of these three values: . # enforcing - SELinux security policy...
بالا