نصب و راه اندازی squid همراه radius

  1. ROOT1

    نصب و راه اندازی Squid همراه Radius

    ابتدا فابل squid_radius_auth را دانلود کرده فایل دانلودشده را باز کزده و Config میکنیم بدین صررت : # cd /etc/squid/ # wget http://www.squid-cache.org/contrib/squid_radius_auth/squid_radius_auth-1.09.tgz # tar -zxvf squid_radius_auth-1.09.tgz # cd squid_radius_auth-1.09 # make # make...
بالا