نصب windows 2000 advanced server

  1. ROOT1

    نصب Windows 2000 Advanced Server

    نصب Windows 2000 Advanced نصب ویندوز 2000 Advanced Server تقریبا مشابه نصب ویندوز 2000 Professional است با چند گزینه اضافی . برای نصب ویندوز 2000 Advanced Server از روی بوت ویندوز 98 میبایست ابتدا پارتیشن Fat یا Fat32 خود را آماده سازید و سپس برای سرعت بخشیدن به کپی فایهای ویندوز بروی هارد...
بالا