نحوه باز کردن پورت 27635 روی سرور

  1. ROOT1

    نحوه باز کردن پورت 27635 روی سرور

    دستور زیر را هم اجرا کنید کد: iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 27635 -j ACCEPT
  2. ROOT1

    نحوه باز کردن پورت 27635 روی سرور

    نحوه باز کردن پورت 27635 روی سرور کد: iptables -I INPUT -p tcp --dport 27635 -j ACCEPT
بالا