نحوه ی share کردن اینترنت تو لینوکس

  1. ROOT1

    نحوه ی Share کردن اینترنت تو لینوکس

    ابتدا فایلی به نام rc.nat با محتویات زیر ایجاد کنید 1 2 3 4 5 6 iptables=/sbin/iptables iptables --flush -t nat iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j MASQUERADE iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward...
بالا